Om os / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LANDBOFORENINGEN LIMFJORD


 §1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Landboforeningen Limfjord.

Dens hjemsted er Skive Kommune.

Foreningen er medlem af Dansk Landbrug.
 

§2. Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske samt deres sociale og kollegiale interesser.

·         At sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder

·         At fremme landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund.
 

§3. Medlemmer

Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem.

Som aktive medlemmer optages selvstændige landmænd, deres ægtefæller/ samlevere, driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab.

Som interessemedlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke. Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse kan nægte en medlemssøgende optagelse eller ekskludere et medlem, for så vidt den pågældende har udvist forhold, der efter bestyrelsens skøn er egnet til at nedsætte den pågældendes almindelige offentlige omdømme eller i øvrigt strider mod foreningens formål.

Det af bestyrelsen ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for foreningens førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

 
§4. Kontingent

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves hvert år i oktober kvartal.

Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder.

 
§5. Medlemmernes rettigheder

Et medlemskab giver ret til på medlemsvilkår at deltage i foreningens møder og arrangementer, at modtage Dansk Landbrugs medlemsblad samt at modtage øvrige medlemstilbud.

 
§6. Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker gennem bestyrelsens medlemmer eller foreningens administration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter.
 

§7. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens administration senest den 30. juni med virkning fra 1. juli samme år. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det kommende år.
 

§8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.
 

§9. Beslutning

Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. I sager uden for dagsordenen kan der kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.


§10. Tidspunkt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 20 aktive medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Bestyrelsen indkalder til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse i pressen og med angivelse af dagsorden.
 

§11. Valg af stemmetællere og dirigent

Generalforsamlingen vælger, under formandens ledelse, stemmetællere og en dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør, under iagttagelse af vedtægterne, alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, og vedrørende stemmeafgivningen.

Vedrørende generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten.


§12. Dagsorden

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

1.      Valg af stemmetællere og dirigent

2.      Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt arbejdsplaner for indeværende år

3.      Debat om formandens beretning

4.      Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt


§13. Forslag

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 30. november.

Forslaget skal være ledsaget af motivering og angivelse af, hvem der som ordfører vil forelægge forslaget.


§14. Valg til bestyrelsen

Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Der stemmes normalt efter prioriteringsmetoden jfr. foreningens valgregulativ. De kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i rækkefølge efter opnåede stemmer.

Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver det, ellers ved håndsoprækning.

Der kan kun stemmes ved stedfortræder, når vedkommende er tilknyttet medlemmets bedrift og fremviser en fuldmagt. Én person kan kun afgive én stemme.

 
§15. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

Valgperioden er 2 år. Valgbare og stemmeberettigede er aktive medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.

I lige år vælges 6 medlemmer og i ulige år 5 medlemmer.


§16. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar overfor generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.
 

§17. Udpegning

Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Dansk Landbrugs delegeretmøde samt repræsentanter til foreninger, udvalg, råd og nævn.
 

§18. Samarbejde

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf.
 

§19. Personale

Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale. På områder, hvor der samarbejdes med andre landøkonomiske foreninger, kan personale ansættes og afskediges af den fælles ledelse.

Bestyrelsen fastlægger retningslinier for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte.
 

§20. Tegning

Bestyrelsen godkender de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejendom.

Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og næstformanden og sekretæren i forening, når sagen er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

I alle øvrige sager tegnes foreningen af dens sekretær sammen med formanden eller ved dennes forfald næstformanden.

 
§21. Prokura

Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om hvilke personer, der i henhold til fuldmagt tegner foreningen.
 

§22. Selskaber

Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed.
 

§23. Mødeledelse

Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, når formanden finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.

Indkaldelsen skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel.

Formændene for de nedsatte udvalg, Skiveegnens Landboungdom, konsulenter m.fl. kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet.
 

§24. Organisering af rådgivningen

Foreningens faglige arbejde kan udøves gennem rådgivningsselskaber.

Bestyrelsens medlemmer indgår i rådgivningsselskabernes bestyrelser og faglige udvalg i henhold til de respektive forretningsordner.

Hvis det er påkrævet af hensyn til sammenhængen mellem Landboforeningen Limfjords bestyrelse og rådgivningsselskabernes ledelser kan bestyrelsen supplere sig med yderligere medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsen kan i øvrigt, i det omfang den finder det fornødent, nedsætte udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter. Udvalgenes forhold fastlægges i forretningsordener, som godkendes af bestyrelsen.
 

§25. Overdragelse af rådgivningen

Foreningen kan vælge at lade hele eller dele af det faglige arbejde udføre af en selvstændig juridisk enhed (A/S, ApS m.v.).


§26. Hæftelse

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.
 

§27. Regnskab

Regnskabsåret er 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om, indenfor hvilke rammer de faglige udvalg kan disponere.

Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.
 

§28. Revision

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§29. Vedtægtsændringer og ophør

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.

Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål.
 

§30. Ophør

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves 2/3 flertal. Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som Landboforeningen Limfjords, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den fortsættende forening samtidig godkendes.
 

§31. Fordeling af formuen

Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den afsluttende generalforsamling anvendes til gavn for landbruget indenfor forening- ens område.
 

§32. Ikrafttræden og overgang

Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter. De er vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på den ordinære generalforsamling d. 29. januar 2009. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

På den ordinære generalforsamling den 29. januar 2009 vælges 7 bestyrelsesmedlemmer. Af disse er de 5, der først opnår valg, valgt for 2 år. De 2, der sidst opnår valg, er valgt for ét år.

På den ordinære generalforsamling i 2010 vælges 6 medlemmer, alle for 2 år, hvorefter bestyrelsen har den vedtægtsbestemte sammensætning, jfr. §15.

 
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000